Beëindigen met wederzijds goedvinden

Als gevolg van de coronacrisis hebben veel werknemers hun baan verloren omdat er geen werk meer was. De werkgever kan dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Werkgever en werknemer kunnen de arbeidsovereenkomst ook beëindigen met wederzijds goedvinden met een vaststellingsovereenkomst. Zij maken dan zelf afspraken over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt.

In de vaststellingsovereenkomst wordt onder meer bepaald op welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt, of een ontslagvergoeding wordt betaald en zo ja welke, of de openstaande vakantiedagen worden uitbetaald et cetera. De ontslagvergoeding zal meestal minimaal de transitievergoeding bedragen. Het is echter ook mogelijk dat een werknemer bijvoorbeeld liever langer in dienst blijft met vrijstelling van werk en doorbetaling van loon. Over dergelijke afspraken kan onderhandeld worden. Ook kan van belang zijn of een concurrentiebeding en/of een relatiebeding geldend blijven of dat die vervallen.

Finale kwijting

Meestal wordt finale kwijting overeengekomen. Dat houdt in dat partijen niets meer van elkaar kunnen vorderen dat niet in de vaststellingsovereenkomst is opgenomen. Het is dus van belang om goed te bedenken wat partijen elkaar nog schuldig zijn.

Als de inhoud van de vaststellingsovereenkomst voldoet aan de eisen die het UWV daar aan stelt, heeft de werknemer in principe recht op een WW-uitkering. De betaling daarvan zal pas starten nadat de opzegtermijn van de werkgever is verstreken. Voor de werknemer is dus van belang dat de einddatum niet eerder ligt.

Bij ziekte

Overigens is het meestal niet verstandig om akkoord te gaan met een beëindiging van de arbeidsovereenkomst als u ziek bent. Het UWV zal dan geen uitkering toekennen, omdat de kosten van de re-integratie voor rekening van de werkgever hadden moeten komen.

De werknemer heeft een bedenktermijn van twee weken. Binnen die twee weken kan hij de vaststellingsovereenkomst schriftelijk ontbinden. Als deze bedenktermijn niet in de overeenkomst wordt genoemd, bedraagt die drie weken.