Goede voornemens voor 2017

Het arbeidsrecht stond in het jaar 2016 in het teken van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) Deze wet is nu ruim een jaar van kracht en uit de eerste evaluaties blijkt dat er veel kritiek is.

Het ontslagrecht is niet eenvoudiger. De rechtspositie van werknemers met een contract voor bepaalde tijd lijkt niet versterkt te zijn. De doorstroom van flexibele naar vaste arbeid is niet bevorderd.
Om dit te verbeteren zijn de volgende wetsvoorstellen ingediend.

Sinds de WWZ is ingevoerd heeft de werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, aanspraak op een transitievergoeding. Veel werkgevers vinden dat onrechtvaardig omdat deze werknemers al twee jaar doorbetaald zijn zonder dat zij (volledig) werkten. Er is een wetsvoorstel ingediend dat inhoudt dat werkgevers van het UWV volledige compensatie ontvangen voor de transitievergoeding die zij aan werknemers betalen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na  twee jaar ziekte. Het voorstel is dat deze maatregel met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 wordt ingevoerd.

In overeenstemming met de WWZ hoeft geen transitievergoeding betaald te worden als in de cao een gelijkwaardige voorziening voor de werknemer is getroffen. Dit kan zijn bijv. een regeling voor een vergoeding, maar ook een regeling voor scholing. Er is een wetsvoorstel dat inhoudt dat bij ontslag om bedrijfseconomische redenen de voorziening in de cao niet meer gelijkwaardig hoeft te zijn aan de transitievergoeding. Cao partijen, waaronder vakbonden, bepalen dan zelf hoe de transitie vergoeding wordt vervangen. Zo kunnen de kosten bij ontslag om bedrijfseconomische redenen verlaagd worden.

Deze wetsvoorstellen moet nog worden goedgekeurd door de Tweede en de Eerste kamer.