Reparatie

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid hebben werknemers die tenminste twee jaar in dienst zijn geweest bij onvrijwillig ontslag in principe recht op een transitievergoeding.

Dat geldt ook voor werknemers die na twee jaar ziekte worden ontslagen.

Werkgevers vinden dit vaak onredelijk, omdat zij de zieke werknemers al twee jaren doorbetalen zonder dat die (volledig) werken. Zij voorkomen het betalen van de transitievergoeding na twee jaar ziekte soms door de werknemer in dienst te houden. Er hoeft dan geen loon meer betaald te worden. We noemen dat een ‘slapend dienstverband’. Uit rechtspraak blijkt dat dat is toegestaan en dat een werknemer het ontslag, en dus de vergoeding, niet af kan dwingen.

Dit leidt volgens minister Asscher tot onwenselijke situaties en daarom heeft hij zogenaamde ‘Reparatiewetgeving’ aangekondigd. In het Wetsvoorstel wordt de transitievergoeding na twee jaar ziekte niet afgeschaft, omdat dat als discriminatie van arbeidsongeschikte werknemers wordt beschouwd. Voorgesteld wordt dat deze vergoeding aan werkgevers wordt terug betaald door het UWV uit het Algemene Werkloosheidsfonds. Dat zal dan met terugwerkende kracht gebeuren. De betreffende vergoedingen die zijn uitbetaald vanaf 1 juli 2015 zullen worden terug betaald. Dit is niet gratis voor werkgevers. De werkgeverspremies worden namelijk verhoogd. Als de Tweede Kamer in stemt met dit voorstel, is de beoogde datum van inwerkingtreding 1 januari 2019. Het UWV moet echter wel voldoende tijd hebben om dit nieuwe systeem voor te bereiden.

De behandeling van dit wetsvoorstel is uitgesteld tot er een nieuwe kabinet is. Als het voorstel wordt aangenomen, is de kans groot dat aan veel ‘slapende dienstverbanden’ alsnog een einde zal komen.

Heeft u vragen over arbeidsrecht bel Advocatenkantoor Mariska Harbers